کاوش میکنم ترا

همچنین است که -

کاهش می دهم ترا در انزوای خطای اول

آنگاه

سرعت می گیرد خطای دوم

تو

آن طرف می روی

و

من مقابل ات خواهم دوید

پشت به پشت

میانمان

 مه ناپیدا

در معکوسی عبورمان

آری ،

همانجا ست که ،

می فهمم که بودی و که هستی !!!!!!!!!

کم کم

می توانم

بگیرمت با احساسم .

 پس  !

همان است ،

خطای اول می میرد

خطای دوم جان می گیرد

من

تدوین می کنم در جستجوهای خودم

باد های تند و آرام ترا

و این

و این حجم نمونهٌ نبودن توست .

 

                ۲۳ بهمن ۱۳۸۶