زن بوی زن را می فهمد ، می دانستی؟

بوی مرا که شنید

آمد

بویش را که شنیدم ماندم و -

سرم هر روز از این صدا چرخید ...

 


************


نچرخ بانووووووو !

اینجا عشق ،

باطل است.