می دهد بهار دل به روزگار

می شود کویر داغ و بیقرار

 

ترس پنجره  ، از زمانه چیست؟

می رود نسیم سوی چشمه سار

 

سایه سارِ گل می رود کجا ؟

دشتِ پنبه زار گشته بی بهار

 

حالِ لاله ها  رنگِ ژاله ها

گونه های گل  زارِ زارِ زار

 

آشیانه داشت مرغِ آرزو

روی شاخه و ، شانه ی چنار

 

 آسمان نپرس از ستاره ها

خوشه های عشق در کنارِ خار

 

می رود بهار ، می شود خزان

می شوم کویر ، آسمان ببار !

 

25 خرداد ماه 90