ای کاش خدای من ، مرا بر دارد

از پیشِ غریب و آشنا بر دارد

 خسته شده ام ز خویش و از خویشانم

بی وقفه وجودِ بی وفا بر دارد

 

آبان 90