سکوتت دقیقا همان چیزی ست که -

فریاد های من دارد .

 

 تابستان 91