دلت را پاره کردم

دریغ از لخته ای خون ...

این یعنی دلم پاک است

می دانستی ؟