برگ ها که ریختند ،

آرزوهایش هم ریخت.

سوخت ، خاکستر شد و -

این ققنوس همیشه می نالد .

 

30 مهر ماه 1393