ردّ عبورِ روی ماسه ها

و

نگاه مداومِ آن سوی ابرها

آمدن بهار را از یادم برد .

 

********************

به دختر باد بگو :

ویتامین اخم ها و خنده هایم چیزی نیست جز ترکیبی از گریه های شبانه ، آه سحرگاهی و-

اضطراب های روزانه .

به دختر دریا بگو :

چیزی جز این نمی دانم که دور چشمانم را دریا گرفته است.

به دختر آتش بگو :

سوختن خوب است ...

 

 

بداهه / اسفند 94