بادهای چهارسوی

و

دردهای چهار فصل

کدام درد را فریاد کنم ؟

به کدام سمت باد اندام های تکیده را عرضه کنم ؟