"دیروز "

از

آیینه " فردا " می چشیدم

طعم ناگواری

که

" اینک " را

سمی کرده 

 

 

***

 

بی ترحم

دوستم بدار

بی آنکه فکر کنی مهربانم

 

 

***

 

" دیروز " رفت

اما

با پای تو

 

 ***