ای شوره زار صحرا ! صحرا کجاست دیگر

                               وا مانده ام در این جا ، این جا کجاست دیگر

 

                              قرنی ست می گدازم در کوره های فریاد

                              آتش گرفته جانم ، دریا کجاست دیگر

 

                              تصویرِ آشنایی دیگر تهی و سرد است

                              گویا گرفته خود را ، معنا کجاست دیگر

 

                             گل خوشه های آبی ، حالِ مرا نپرسید

                             آن نورِ آشنایی ، حالا کجاست دیگر

 

                             لب تشنگانِ صحرا ، رفتند سوی دریا

                            ای رودها ! بگویید: دریا کجاست دیگر  

                       

                          آری همیشه گفتم من عینِ انتظارم

                          امروز چاره ای کن ، فردا کجاست دیگر

 

                                                                            ۱۲/۹/۷۶