دلم تنگه سفر آرام آرام

مرا تا کهکشانها می رساند

هبوط سرد و خاموش دلم را

ته آتشفشانها می رساند