این انارها

مشمول طرح کدام نگاه توست

که چیدن

به شرط نخوردن است ؟


فروردین 89