قسمت بازم بهونه شد

تا از تو من جدا بشم

تو اضطراب بی کسی

دوباره من رها بشم

 

 

من از خدا خواسته بودم

تو رو برام نگه داره

نمی دونم چرا به جاش

غصه رو قلبم می باره ؟