زمین


خاک می پاشد


آسمان / زیر و رو می شود ،

دستهایت که رو می شود .

 

 

آبان ماه ٨٩