طوفان

ناخن به برگ برگِ تن ام / کشید

شاخه شاخه شکستم

شکوفه شکوفه ریختم

آب های باریک بی نای جاری شدن ...

باد نوحه می خواند

 و آفتابگردان ها سرگردان

چشم در چشم مترسکهای عریان.

 

 خرداد ماه 1390