به دیوارها چه کار داری؟

من که در مشت هایت بودم

بد نبود سری هم به چشمهایت می زدی

آنها که دویده اند

من هم پریده ام

 

 تیر ماه 1390