فنجانِ زندگی

غریبه

اتفاقِ زرد

 

 

عوعوی سگ ها

زوزه ی گرگ ها

شالِ یک زن

 

 

بیابان

تو

و یک دنیا سراب

 

 

دیدار

انکار

شانه های خسته از بار

 

 

دی ماه 1390