قدم بزن و برو

 فقط برو تو برو

 من و شمال دلم

 

 

مرا صدا نکنی

خدا خدا نکنی

روم به سوی چمن

 

 

شود پیاله ی من

حدیث ناله ی من

شرنگ خاطره ها

 

 

بهمن ماه 1390