با تو پرواز

 با تو عشق

 با تو راز

 

 اردیبهشت 90