باز اومد تو خونمون

ماهیِ تُنگِ بلور

ماهیِ شادی رسون

اومده از راه دور

 

گلدونای سُنبلی

سفره های گُل گُلی

صدای پای بهار

نغمه های بلبلی

 

سمنو ، سرکه و سیر

یه سبد سیبِ سفید

می شه از دلای پاک

گٌلِ مهربونی چید

 

سکه های زَر زَری

توی سفرمون نشست

تُنبک حاجی فیروز

در غصه ها رو بست

 

 

 اسفند 90