امشب طولانی ترین دروغ هایت را

روی آینه بنویس !

حتم دارم،

تف می کند که شاخ در نیاورد .

 

یلدای 91