درد می کشد درد ، کمرِ آسمان

رعد می زند رعد ، آی بی امان

تیر می کشد زمین ، بیا و ببین !

 

 

شده ای شکلِ دروغ ، سیاهِ سیاه

نا معتبرتر از خودت ، نگو ! که نیست

با این وجودِ کم ، جلوتر نیا ! بایست

 

 

هی خراب می شود در دلم ، ذهنم

مثل بمبی که منفجر گردد

این روزگارِ سرکش ِ نامرد

 

10 دی ماه 1391

 http://www.shereno.com/members/afm.php?op=album