سنگینیِ بار این غم ،

از ناهماهنگیِ باد با ابر است .

ابر که می آید ، باد می تازد

و -

 بغض ها در گلو نشکسته می ماند .

 

 

 http://www.shereno.com/7464/9049/244351.html