سرت را بالا نگیر !

 شاخه ای که رویش نشسته ای

ترک دارد .

 

اردیبهشت 92

 

 http://www.shereno.com/7464/9049/244351.html