وقتِ گلبرگهای انار

دیدم که باید بروم

رفتم...

گفتی مرا با خود ببر !

تو را بردم ...

تو فرسنگ ها سمت گرگ

من فرسنگ ها سمت میش

بین مان کسی ، چیزی مانده بود

نه روشن بود و نه تاریک / اما بود

من رفتم ...گفتی مرا ببر !

ترا بردم ...

از یاد و ذهن و قلبم

ترا بردم

 

 

12 فروردین ماه 1392

 

نقد و نظرات دوستان در سایت شعر نو :

http://www.shereno.com/7464/9049/249889.html