آخرین حمامِ هستی می رسد

شستنِ این چرک و پستی می رسد

می رویم آرام و عاشق سوی او

دوره ای دیگر ز مستی می رسد

 

 

 22 تیر ماه 92