چقدر می گویند مثل سرو

یا صنوبر / چنار / جنگل

کمی که فکر کنی ...

می بینی به آنی ست سوختنِ تمامِ این سایه ها

با کشیدن کبریتی که از جنس جنگل است

بیشتر که نگاه کنی می فهمی ...

این اقاقیای شعله به آغوش کشیده -

مثل زنانگی هایم می سوزد .

 

 

 تابستان 1392