عسل که از چشمانت بارید ،

روزهایم طلایی شد .

کندوی به شب رسیده را خواهم ...

چشمانم که سحر شد

بیداری -

چِک چِکان ، به تمام لحظه هایم چسبید .

 

مرداد 92