همچین می گویی امروز آفتابیست ، که انگار آفتاب ندیده ام

ستاره هایم می جوشند

امشب نان و خورشید دارم با کمی مهتاب ...

دست هایت ،

مهمان من !

 

مرداد 92