می گویند خاک سردی می آورد ...

  من هر چه در تو بیتوته کردم 

  دلم هی گداخته تر شد 

به من نگاه کن !

 هیچ گُلی در گلدانِ شکسته

نمی ماند ...

  می دانی که ؟


 

تابستان 92