از این خاموشی های بی تدبیر که بگذریم   

  می رسیم به جایی که شب از چشمان تو می گریزد .

چقدر رو سیاهند چشمان تو !

 

شهریور ماه 1392