نرمیِ دست های تو

بی رنگیِ لب های من

این برگ های سنجد

 

 

20شهریور ماه 92

 

 http://sherenab.com/Pages-View-18431.html