عشق است دیگر ...

مثل نعنا می ماند

هر چه می چینمش ، بیشتر می روید

بهتر می بوید 

عشق است دیگر .

 

 

 

مهر ماه 1392