چقدر کبوتر شده ام !

این آبی بودنت مرا می کُشد

حالا که آمده ای بیا -

 ذهن پرنده ای باش که دوست دارد 

تنها

آسمان را به خاطر بسپارد .

 

 

***

 

این سلام های سپید

این لبخند های صورتی

بوسه های بنفش

روی صورتم که می نشیند

انگار نه انگار  

که دیروز طعم ابروهایت ترش بود .