مهم نیست شبیه اش شده باشی یا
به استتارت در آمده باشد ...
چیزی که هست این که -

 

حالا
نمی دانم مردابی یا
علفزارهای هرز ؟! 

 

 

23 شهریور ماه 1392

 

 

 

 http://www.shereno.com/7464/9049/285379.html