باران برف را خورد /

زمین عروس خود را گم کرد /

و

آدم برفی بغض شد در گلوی باد

 

16 دی 92