سحر مهمان آغوش تو بودم

تو مستم کرده مدهوش تو بودم

شدم نغمه زدم آهنگ بوسه

همه آواز در گوش تو بودم

 

بداهه

1 / 11 / 92