کف دست این خانه را به قضاوت خواندی ،

حالا برو ...

از در که خارج شدی

به جایی می رسی که استوا دلم را دو نیم کرده

و تو

گمان می کنی من استوا هستم .

 

 

5 بهمن 92