مرا با آفتاب خود بغل کرد

دو چشمم را پر از شور غزل کرد

برای گفتن یک حرف تازه

دهانم را لبالب از عسل کرد

 

 


10 بهمن ماه 1392

 نقدهای این دو بیتی در فیسبوک - دو بیتی سرا