تا چیده شدی ، رنگ اناری در من

سرریزشدی ، شعر قناری در من

از دی خبری نیست فقط می دانم

گلرنگ شدم ، بوی بهاری در من

 

20 تیر ماه 93