به کدامین گناه بود که کشته شده است ؟

قلباشون یه تخته سنگه
دستاشون داغِ تفنگه
قصه های زیر آوار
شرحِ کودکان جنگه

سنگِ نامردی به سینه
میزنن با آز و کینه
خون چشاشونو گرفته
روحِ ابلیسی همینه

طفلی از جنسِ فرشته
مونده رو دستای مادر
رو دوشِ خسته ی بابا
جسمِ سردِ یک برادر

جاده های تیره و تار
رنگِ آوارگی دارن
زیرِ رگبارِ گلوله
بچه ها جایی ندارن

آسمونشون تو شب ها
پُر برقِ انفجاره
به جای ماه و ستاره
شب و روز آتیش می باره

بچه های جنگِ امروز
مردای خسته ی فردا
می کشن بارِ خشونت
چه تو خشکی چه تو دریا

کودکِ عزیزِ تنها !
من برات هیچی ندارم
به جز اشک ِ و آهِ خالی
بشم ابر و هی ببارم

واسه قلبت می نویسم
واسه اندوهِ نگاهت
خونِ غیرت و می گریم
می دونم می گیره آهت

--------------------------------------------------

روزِ خاموشی وجدان
روزگارِ جهل و پستی
روز مرگِ آدمیت
روز نابودیِ هستی
 

1393/4/30