شب قصه های تو را دارم و

روز را به عشق شب غصه می خورم.

این ناتمام تمامی ندارد ...