این خانه برای چشم هایت کم است

اگر خورشید بیاید ،

قلب بامداد را برایت می سازم .