این روزها همیشه غروب است

شرق به سمت غرب رفته است و من در شب مانده ام .

دلم مشرق می خواهد .