چشم هایم نبودنت را باور کرد

دلم اما ،

هر شب مهمان دارد .