کسی میگفت دلت را هرس کن !

من بیدلم

چیزی جز جویبار می بینید ؟