نشسته ،

خیره به دیوار های خاکستری 

خستگی هایش را مرور می کند با

رُب دوشامبری کهنه 

و

کفش های تا به تا .

 

تابستان 94