این نقطه اتمام دوره ی حیرت است

دیگر دهانمان باز نمی ماند 

و

چشم هایمان گرد نمی شود.