از  " زین "  نیفتاده ام

فقط پشتِ این خرِ موفق ایستاده ام .

این  " خر " یا می آید یا می رود .

همه اش همین است !

 

 " خر ما از کُرٌگی دُم نداشت ! "نیشخندخنده